De Autoriteit Persoonsgegevens moet handhavend optreden tegen de gemeente Arnhem bij het gebruik van afvalpassen. Maar de gemeente ontwijkt de strijd…

Schorsing besluit Autoriteit Persoonsgegevens afvalpassensysteem

De voorzieningenrechter van rechtbank Gelderland schorst het besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om niet handhavend op te treden in de zaak van een inwoner tegen de gemeente Arnhem over het afvalpassenssysteem in zijn woonplaats. In Arnhem is sinds 2014 een nieuw systeem voor ondergrondse afvalcontainers voor huishoudelijk afval. Op basis van een handhavingsverzoek van de inwoner heeft de AP een onderzoek ingesteld naar de wijze waarop het college van B&W van Arnhem persoonsgegevens verwerkt via het afvalpassensysteem voor die containers. In de onderzoeksbevindingen van 2016 concludeerde de AP dat het college in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) persoonsgegevens verwerkt.

Autoriteit Persoonsgegevens weigerde handhavend op te treden

Toch weigerde de AP om handhavend op te treden tegen de gemeente Arnhem. Op 1 januari 2018 wordt volgens de gemeente namelijk het nieuwe systeem Diftar ingevoerd met als uitgangspunt dat ‘de vervuiler betaalt’. Voor dat systeem is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk. Er bestaat dus volgens de AP een concreet zicht op legalisatie. Handhaving zou onder deze omstandigheid onevenredig zijn, gelet op de kosten die een aanpassing van het huidige systeem met zich zou brengen.

Geen concreet zicht op legalisatie

De voorzieningenrechter overweegt dat de AP de weigering heeft gebaseerd op de verwachting dat concreet zicht op legalisatie bestaat. Ter zitting is gebleken dat dit niet het geval is. Namens de gemeente Arnhem is namelijk wel bevestigd dat op 10 juli 2017 in de gemeenteraadsvergadering over Diftar zal worden gesproken, maar is ook aangegeven dat niet zeker is dat de invoering van dit systeem op 1 januari 2018 zal worden gerealiseerd. Er is namelijk verschil in opvattingen binnen de gemeenteraad over de definitieve invulling van Diftar.

Nu nog onzeker is hoe en wanneer Diftar gaat functioneren, is dus ook nog onzeker of en wanneer aan de huidige situatie een einde wordt gemaakt. Het is dan ook te verwachten dat het besluit van de AP waartegen de inwoner bezwaar heeft gemaakt, bij de beslissing op bezwaar geen stand zal houden. De voorzieningenrecht ziet hierin aanleiding om het besluit van de AP te schorsen.

Geen bevel tot handhavend optreden

De voorzieningenrechter vindt het bevelen van de AP om handhavend op te treden tegen de gemeente Arnhem - in dit stadium van de procedure - niet wenselijk. Bij de beslissing op bezwaar kan de AP tenslotte rekening houden met alle ontwikkelingen rond de invoering van Diftar binnen de gemeente Arnhem.


Einde aan de afvalsoap… voorlopig

Eind juli 2017 is er een voorlopig einde gekomen aan de ‘afvalpassensoap’ doordat de gemeente alle containers ‘van het slot’ heeft gehaald. Arnhemmers kunnen hun afval dus deponeren zonder afvalpas. Daarmee verdwijnt het risico op schending van hun privacy vanwege de combinatie van stortgegevens en adresgegevens. 

Bron: Rechtspraak.nl
Delen: