Verontruste rechters hebben een petitie aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie waarin ze hun zorgen uiten over de staat van de rechtspraak.

Petitie verontruste rechters

De ondergrens van goede rechtspraak is bereikt. Dat stelt een groep verontruste rechters in een petitie aan de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie. De rechters, verenigd in de beweging Tegenlicht, uiten hun zorgen over de staat waarin de rechtspraak verkeert. Eerder hielden ze een enquête onder hun collega’s waaraan zo’n 860 rechters deelnamen. Daaruit bleek dat door de bezuinigingen efficiency, schaalvergroting en standaardisatie te ver zijn doorgeslagen.

Extra geld en begroting

De Tegenlicht-rechters hebben twee wensen voor de leden van de Tweede Kamer. Ten eerste zijn dat voldoende financiële middelen zodat rechters in staat zijn te voldoen aan de eisen die de samenleving stelt aan rechtspraak. Verder vragen ze om loskoppeling van de begroting van de Rechtspraak van die van het ministerie van Veiligheid en Justitie. In plaats hiervan zou de Rechtspraakbegroting rechtstreeks bij het parlement moeten worden neergelegd. In de Wet op de rechterlijke organisatie staat ook dat de financiering op objectieve wijze moet plaatsvinden. De Rechtspraak moet zoveel geld krijgen als nodig is om goed en tijdig recht te kunnen spreken.

Onderbouwing

Ter ondersteuning van hun pleidooi zijn er twee publicaties bij de petitie gevoegd: het artikel Financiering van de Rechtspraak in rechtsstatelijk kader in NJB van Kees Sterk en Frans van Dijk (Raad voor de rechtspraak) en het artikel Wat is er mis met de rechterlijke organisatie? in Ars Aequi van hoogleraar Paul Bovend’Eert. In deze artikelen pleiten de auteurs voor het uit de politieke arena halen van de financiering van Rechtspraak.

Financieringssystematiek

Elke drie jaar spreekt de rechtspraak met de minister van Veiligheid en Justitie prijzen af voor rechtszaken. In 2016 moeten er afspraken gemaakt worden voor de periode 2017-2019. In de Wet op de rechterlijke organisatie staat dat de financiering van rechtspraak op objectieve wijze moet plaatsvinden. De rechtspraak moet zoveel geld krijgen als nodig is om goed en tijdig recht te kunnen spreken. Afspraken moeten worden gemaakt op basis van objectieve factoren, zoals de behandeltijd per zaak, kwaliteitsmaatstaven en werklasteffecten door bijvoorbeeld nieuwe wetgeving.

Bron: Rechtspraak.nl

Delen: