In 2015 deden de Nederlandse rechters samen 1,7 miljoen rechtszaken af, 85.000 minder dan in 2014. Dit staat in het Jaarverslag Rechtspraak 2015.

1,7 miljoen rechtszaken in 2015

In 2015 deden de 2.357 Nederlandse rechters samen 1,7 miljoen rechtszaken af. Dat zijn 85.000 zaken minder dan in 2014. Dit staat in het Jaarverslag Rechtspraak 2015. De daling komt vooral door de sterke afname van gijzelingszaken.

Forse daling gijzelingszaken

In 2015 waren er maar liefst 90.000 minder gijzelingen dan in 2014. Eerder toonden rechters zich bezorgd over de groeiende stroom verzoeken om gijzeling van mensen die hun boetes niet betaalden. Gijzeling is bedoeld voor mensen die hun boete niet willen betalen, niet voor mensen die niet kĂșnnen betalen. Het OM motiveerde de gijzelingsverzoeken onvoldoende, aldus de rechters. Deze praktijk blijkt nu gestopt.

Minder vreemdelingenzaken

In 2015 waren er 6.000 minder vreemdelingenzaken: een daling van 15 procent. De daling komt doordat veel vluchtelingen uit zogenoemde niet-veilige landen komen. Hun verzoeken om een verblijfstatus worden in de regel ingewilligd, waardoor er geen zaken doorstromen naar de rechter.

Iets meer strafzaken

Het aantal binnengekomen zaken op het gebied van strafrecht groeide in 2015 met 3 procent tot 186.150. Er is vooral een sterke toename van (eenvoudige) politierechterzaken bij enkele rechtbanken.

Forse toename schuld- en beschermingsbewind

In 2015 nam het aantal familierechtelijke zaken bij de kantonrechter toe met een kleine 10 procent. Het gaat hierbij vooral om bewindzaken bij meerderjarigen, zoals verzoeken tot bewindvoering en het verlenen van machtigingen. Ook in 2014 was er al een sterke toename van dit soort zaken. Vooral schuldenbewind (voor mensen met problematische schulden) en beschermingsbewind (voor mensen die zelf hun geldzaken niet kunnen regelen) nemen sterk toe. Eind 2014 waren er 260.000 lopende bewindzaken, eind 2015 waren dit er 295.000.

Minder handelszaken

Het aantal handelszaken bij de civiele rechter daalde van 90.000 tot 84.000. Er waren vooral minder insolventierekesten en uitgesproken insolventies. Bij de kantonrechter daalde het aantal handelszaken (waaronder veel incassozaken) met 4 procent tot 465.350. Ook waren er minder dwangakkoorden en moratoria schuldsanering. De daling van het aantal handelszaken komt grotendeels door de oplevende economie.

Flinke groei bijzondere colleges

Opvallend was de groei van het aantal zaken voor het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) en de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Het CBb (sociaal-economisch bestuursrecht) zag een toename van 15 procent tot 1.000 zaken, de CRvB (sociale zekerheid en ambtenarenzaken) zag het aantal zaken met bijna 20 procent stijgen tot 8.700. Bij het CBb kwam de groei vooral door de nieuwe Wet verantwoorde groei melkveehouderij. Bij de CRvB waren er meer ambtenarenzaken en meer zaken in het kader van de Algemene Nabestaandenwet, de Participatiewet, de Wmo 2015, de Ziektewet en de Awbz.

Toename wrakingsverzoeken

In 2015 werden 714 wrakingsverzoeken ingediend, 100 meer dan in 2014. Dit aantal is het hoogste ooit. Wrakingsverzoeken komen van betrokkeneen die een vermoeden hebben dat een rechter een zaak niet onpartijdig kan behandelen. In 2015 waren er 30 gehonoreerde wrakingen.

Bron: rechtspraak.nl

Delen: