Bij politieke besluiten heeft de OR geen advies- en beroepsrecht. Dat is de uitspraak van de Ondernemingskamer in een zaak tussen de gemeentelijke ondernemingsraad en het college van B&W van Diemen over het adviesrecht.

Conflict over adviesrecht OR bij politiek besluit

Een machtstrijd tussen de ondernemingsraad (OR) en de gemeente over de overheveling van taken. Die speelt in de gemeente Diemen. Het gaat om de vraag of de OR bij politieke besluiten advies- en beroepsrecht heeft. Nee, zegt de Ondernemingskamer.

Ambtelijke samenwerking gemeenten

Sinds 2013 onderzoeken de colleges van B&W van de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel onder de werknaam DUO+ of en hoe zij elkaar kunnen versterken door ambtelijk samen te werken. Hiervoor is een werkgroep gevormd van de ondernemingsraden van de gemeenten. Over verschillende onderwerpen is advies gevraagd aan deze ondernemingsraden gezamenlijk.

OR tekent beroep aan na negatief advies

De OR van de gemeente Diemen adviseert negatief over het voornemen taken van de gemeente over te hevelen naar DUO+. Het college blijft bij zijn besluit waarna de OR beroep aantekent bij de Ondernemingskamer.

Collegebesluit is primaat van de politiek

Volgens de Ondernemingskamer is het besluit om taken over te hevelen naar DUO+, overeenkomstig artikel 1 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, een collegebesluit nadat de gemeenteraad toestemming heeft verleend. Het besluit vergt een politieke afweging van de voor- en nadelen en valt als zodanig onmiskenbaar onder de reikwijdte van het ‘primaat van de politiek’. Op grond van artikel 46d aanhef en onder b WOR is het collegebesluit van advies- en beroepsrecht uitgesloten. Dit geldt niet voor de gevolgen daarvan voor de werkzaamheden van de in de gemeente betrokken personen. Maar die gevolgen zijn hier niet aan de orde omdat daarover nog adviesaanvragen en besluiten zullen volgen.

Afwijzing beroep OR

Dat de gemeente Diemen de OR om onverplicht advies heeft gevraagd, en heeft gehandeld alsof het adviesrecht op het besluit van toepassing is, leidt er volgens de Ondernemingskamer niet toe dat de OR tegen dit besluit beroep kan instellen. De regel dat, wanneer een ondernemer onverplicht advies heeft gevraagd, de voorschriften van het adviesrecht daarop van toepassing zijn, geldt volgens de Ondernemingskamer niet voor zover het desbetreffende besluit van medezeggenschap is uitgesloten op voet van artikel 46d aanhef en onder b WOR. Het beroep van de OR wordt afgewezen.

Geen adviesrecht bij politieke besluiten

Met de beslissing in deze zaak heeft de Ondernemingskamer duidelijk gemaakt dat bij politieke besluiten de OR geen advies- en beroepsrecht heeft, ook niet als het dagelijks bestuur vrijwillig (onverplicht) advies vraagt.

Bronnen: SDU Uitgevers, Redactie

Delen: