Een uitspraak van Rechtbank Gelderland begin december 2015 verbiedt de gemeente Beuningen precario te heffen op waterleidingbedrijf X. De gemeente had de eigenaar van het waterleidingnet precariobelasting opgelegd voor ruim 500.00 euro. Dat mag niet van de rechter, op grond van een overeenkomst met de rechtsvoorganger van het waterleidingbedrijf.

Oude overeenkomst

De waterleidingmaatschappij beroept zich op een overeenkomst uit 1959 tussen de toenmalige waterleidingmaatschappij en de gemeente. De strekking van de Gemeentewet is dat geen belasting geheven kan worden als voorwerpen op grond van een overeenkomst moeten worden gedoogd.

De rechtbank concludeert dat het waterleidingbedrijf rechten kan ontlenen aan de overeenkomst, omdat zij de rechtsopvolger van de oorspronkelijke waterleidingmaatschappij is. Door de ruime strekking van de overeenkomst kan de gemeente niet optreden tegen de aanwezigheid van de leidingen. Hierdoor is voor het houden van leidingen onder de gemeentegrond geen precariobelasting verschuldigd.

Precario op en onder de grond

Gemeenten heffen precariobelasting op voorwerpen onder of boven de gemeentegrond. Vaak gaat het om winkeluitstallingen, terrassen, uithangborden, maar ook om ondergrondse leidingen, kabels, buizen en funderingen. Momenteel is er veel ophef over de precario op waterleidingen omdat die heffing direct wordt doorbelast aan de inwoners. Verschillende belanghebbenden en partijen willen af van deze heffing omdat hierdoor het drinkwater duurder wordt. Voor gemeenten is het juist een gemakkelijk middel om de bezuinigingen te compenseren.

Uitspraak Hoge Raad

Na de verzelfstandiging van waterbedrijven in 1958 is afgesproken dat ze geen precario hoeven te betalen voor de waterleidingen die door gemeentegrond lopen. De Hoge Raad maakte in 2011 een einde aan dit voorrecht. Aan de hand van dit arrest zagen steeds meer gemeenten de kans schoon hun begroting aan te vullen. De Tweede Kamer vindt dat een ongewenste belasting. In 2010 beloofde de verantwoordelijke minister te komen met een wetsvoorstel om de heffing te verbieden. Dit wetsvoorstel is er nog steeds niet.

Motie maant tot haast

In november 2015 nam de Tweede Kamer een motie aan die minister Plasterk oproept haast te maken met de wet die decentrale overheden verbiedt precario te heffen op netwerken van nutsbedrijven. Het wetsvoorstel moet een overgangsperiode in zich hebben zodat decentrale overheden de inkomstenderving geleidelijk kunnen opvangen. Volgens de VNG houden gemeenten in 2016 nog de mogelijkheid om precariobelasting te heffen.

Bronnen: www.rechtspraak.nl; taxlive.nl; www.waterforum.net, Financieel Dagblad, www.vng.nl

Delen: