De Tweede Kamer wil een verplichte omgevingsvisie voor gemeenten. Het is een van de wijzigingen op het wetsvoorstel Omgevingswet.

Via de Omgevingswet werden Rijk en provincies al verplicht een omgevingsvisie op te stellen. Die plicht geldt nu ook voor gemeenten. In de omgevingsvisie beschrijft de gemeente de strategische keuzes voor de fysieke leefomgeving. Daardoor kunnen bouwers, ontwikkelaars en burgers zien waar de gemeente prioriteiten legt en wat essentieel is bij de overstap van toelatingsplanologie naar uitnodigingsplanologie (gebiedsontwikkeling van onderaf waarbij de gemeente zich beperkt tot een faciliterende rol en private initiatiefnemers 'uitgenodigd worden' om ontwikkelingen in te zetten). Ook moet de omgevingsvisie een beschrijving bevatten van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

Omgevingsplan


De wet voorziet ook in het omgevingsplan dat de huidige bestemmingsplannen vervangt. Gemeenten mogen maximaal één omgevingsplan opstellen voor hun hele grondgebied. In de overgangsfase is het wel toegestaan dat gemeenten meerdere omgevingsplannen hebben.

Volksgezondheid


Volksgezondheid is sterker verankerd in de wet. Zo moet een omgevingsplan expliciet rekening houden met het beschermen van de gezondheid. Ook kunnen gemeenten een omgevingsvergunning weigeren als de vergunning zou leiden tot mogelijke gezondheidsschade. Een vergunning kan ook worden gewijzigd of ingetrokken als dat nodig is om preventieve gezondheidsmaatregelen te treffen.

Burgerparticipatie


Ook op het vlak van burgerparticipatie is de wet aangescherpt. Zo is de maatschappelijke participatie bij projectbesluiten versterkt en wordt bij windenergieprojecten een participatieplan verplicht. Het bevoegd gezag maakt daarin afspraken met de initiatiefnemer van een windplan over hoe de samenleving bij de plannen wordt betrokken.

Verder is er een aanpassing waardoor gebieden pas een archeologische functie kunnen krijgen als er accurate gegevens zijn over de kans dat er daadwerkelijk iets waardevols in de bodem zit.

Bron: Binnenlands Bestuur
Delen: