VNG en gemeenten blijven werken aan een nieuwe cao die moet resulteren in de duurzame inzetbaarheid en flexibiliteit van medewerkers.

Update overleg cao gemeenten

De VNG en de vakbonden waren op 12 mei voor de vijfde keer bijeen om tot afspraken te komen over een nieuwe cao. Volgens de VNG zijn er aanknopingspunten om tot elkaar te komen. Tijdens het overleg is op hoofdlijnen in beeld gebracht wat de wensen van de VNG en de vakbonden zijn over de ambities voor de sector gemeenten en de daarbij passende onderwerpen.

Besproken onderwerpen

Besproken werden de onderwerpen: flexibiliteit en zekerheid, een leven lang leren, bewust belonen, harmonisering van de verlofregeling, en de loonontwikkeling. Over het doel van de afspraken is er overeenstemming: investeren in de duurzame inzetbaarheid en flexibiliteit van medewerkers. Over de inhoud van de afspraken valt er nog een kloof te overbruggen.

Flexibiliteit en zekerheid

De bonden zetten in op het terugdringen van externe inhuur en met name op payrolling. De balans tussen flexibiliteit en zekerheid lijkt lastig te vinden. Over flexibiliteit zijn in de vorige cao’s al afspraken gemaakt, die de VNG verder wil uitwerken. VNG wil dat lokaal maatwerk mogelijk blijft.

Harmonisering verlofregeling

De VNG stelt harmonisatie en vereenvoudiging van de verlofregeling als voorwaarde voor een nieuwe cao. Hiermee willen de gemeenten de arbeidsvoorwaarden verder moderniseren.

Loonbod ver af van loonvraag

Het loonvoorstel van de VNG staat nog ver af van de 2,5% die de bonden eisen. De FNV en de andere bonden hebben aan de werkgeversdelegatie duidelijk gemaakt dat een cao met koopkrachtverlies onacceptabel is. Op dit punt staan partijen nog erg ver van elkaar.

Vervolgoverleg

De huidige cao is op 1 mei verstreken. Een volgend cao-overleg is gepland op 19 juni.

VNG ook na 2020 cao-partner?

Vanaf 2020 vallen medewerkers van gemeenten onder het private arbeidsrecht. Dit heeft ook gevolgen voor de manier waarop arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld. Als vanaf 2020 de Wet op de cao van toepassing wordt, is het de vraag of de VNG als werkgeversorganisatie deze afspraken voor haar leden mag maken. De VNG legt deze keuze op 1 december 2017 voor aan de buitengewone algemene ledenvergadering.

Gerelateerd: Inzet cao gemeenten

Bronnen: VNG, FNV Overheid, CNV Overheid

Delen: