De manier waarop we werken verandert. Dat geldt niet alleen voor hoe we werken maar ook in welke houding we dat doen. Ook ambtenaren zitten veel te veel. Eerst in de trein of auto, daarna op kantoor en in vergaderingen.

Delen:

Gemeenten willen voortaan zelf bepalen hoeveel wethouders zij hebben. Dat is een van de conclusies van het jaarlijkse Wethoudersconferentie.

Delen:

Begin 2020 doet de nieuwe Wet normalisering rechtspositie ambtenaren zijn intrede. Veel individuele werknemers maken zich hier nog niet al te druk om, maar wie deel uitmaakt van de Ondernemingsraad kan zich maar beter in gaan lezen.

Delen:

Er zijn steeds meer vrouwelijke wethouders. Dat blijkt uit onderzoek van de Wethoudersvereniging. De actuele stand van zaken is dat 26 procent van de wethouder vrouw is.

Delen:

In het openbaar bestuur zijn in het tweede kwartaal van 2018 tweeduizend meer banen bijgekomen dan een kwartaal eerder.

Delen:

Als gevolg van de digitalisering en de robotisering zijn met name ICT-ers in trek.  Ook de overheid heeft de nodige moeite om alle ICT-vacatures gevuld te krijgen. 

Delen:

De werkeloosheid krimpt en er ontstaat krapte op de arbeidsmarkt. De tekorten hebben zelfs remmend effect op de economische activiteit.

Delen:
Overheden willen mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. Een mooi voorbeeld is het Talenttraject van P&O Netwerk Ede-Arnhem-Nijmegen.
Delen:
Met het ‘Draaiboek implementatie Wnra’ van de VNG kunnen gemeenten zich voorbereiden op de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.
Delen:
Partners van de moeder met een pasgeboren kind krijgen vanaf volgend jaar 1 week geboorteverlof.
Delen:
Op 25 mei 2018 gaat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in; tot die tijd geldt de Wet bescherming persoonsgegevens.
Delen:

Pensioenfonds ABP lag onder vuur vanwege de gebrekkige communicatie rondom het vervallen van de Anw-compensatie.

Delen:
Aan het nut van beoordelingsgesprek wordt getwijfeld. Zeker is dat het veel geld kost.
Delen:
In het derde kwartaal van 2017 groeide de werkgelegenheid in het openbaar bestuur met 1.000 banen, zo meldt het CBS.
Delen:
Overheidswerkgevers zijn veel positiever over het functioneren van oudere werknemers dan werkgevers in andere sectoren.
Delen:
De Cao Gemeenten 1 mei 2017 – 1 januari 2019 is definitief.
Delen:
Drie linkse partijen willen via een initiatiefwetsvoorstel payrollers gelijke rechten geven als medewerkers in vaste dienst.
Delen:
Voor het eerst sinds jaren plaatst de overheid weer meer vacatures. Vooral ict’ers zijn gewild.
Delen:
Ziekte mag niet leiden tot een lagere WW-uitkering, zo heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald.
Delen:
De overheden blijven ver achter bij de doelstelling voor de banenafspraak 2016. Staatssecretaris Klijnsma neemt maatregelen.
Delen:
Er is een nieuwe cao-gemeenten voor de bijna 160.000 ambtenaren.
Delen:
Het aantal arbeidsplaatsen bij de overheid kromp de afgelopen drie jaar en blijft krimpen.
Delen:

VNG en gemeenten blijven werken aan een nieuwe cao die moet resulteren in de duurzame inzetbaarheid en flexibiliteit van medewerkers.

Delen:

Het UWV verwacht dat duizenden ambtenaren hun baan verliezen door digitalisering. Anderzijds zijn er meer vacatures.

Delen:

De werkdruk van ambtenaren is lager dan gemiddeld in Nederland. Dat blijkt uit een studie van het CBS.

Delen:

Op 1 mei loopt de cao gemeenten af. Bonden en de VNG hebben hun inzet bekendgemaakt. Het valt of staat met de loonstijging.

Delen:

Op dinsdag 4 april 2017 vindt het congres HRM in de Overheid plaats in Bussum. Een evenement voor de HR-professional werkzaam bij de overheid.

Delen:

De vergoeding voor raadswerk in kleinere gemeenten moet omhoog, vinden raadsleden. Dat meldt Raadslid.nu op basis van antwoorden van raadsleden.

Delen:

De Rijksoverheid houdt geen grootschalige proef met anoniem solliciteren, als het aan de regering ligt.

Delen:

Ambtenaren gaan meer pensioenpremie betalen, maar worden daarvoor gecompenseerd.

Delen:

Voor ambtenaren gelden straks dezelfde ontslagregels als voor andere werknemers. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een initiatiefwetsvoorstel dat dit regelt.

Delen:

Nu het Individueel Keuzebudget (IKB) in de cao staat, kunnen ambtenaren kiezen tussen extra verlof of extra geld.

Delen:

Ambtenaren zijn gelukkige mensen, ook in hun werk. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en I & O Research.

Delen:

Door de vergrijzing van de gemeenteambtenaren is er een grote uitstroom van kennis en ervaring.

Delen:

Het CAOP heeft de uitgave ‘Normalisatie rechtspositie ambtenaren: hoe verder?’ gepubliceerd: hoe ziet het arbeidsvoorwaardenoverleg in de publieke sector eruit?

Delen:

Het Generatiepact in Den Haag lijkt een succes, met meer banen voor jonge ambtenaren en meer energie voor oudere ambtenaren.

Delen:

Ambtenaren vinden dat hun werkgever te weinig doet aan het aanpakken van werkdruk en werkstress. Dat concludeert onderzoeksbureau TNO.

Delen:

Gemeenten laten steeds vaker toekomstige bestuurders screenen op hun netwerken en mogelijke belangenconflicten. Dat meldt BNR.

Delen:

Het Huis voor klokkenluiders is sinds 1 juli geopend voor melders van maatschappelijke misstanden.

Delen:

Nu blijkt dat gemeenten nauwelijks beschut werk creëren komt staatssecretaris Klijnsma met een wettelijke verplichting.

Delen:

Minister Plasterk introduceert samen met de belangenclubs een actieprogramma om raadsleden beter te laten functioneren.

Delen:

Er is weinig oog voor de begeleiding van werknemers als het gaat om ontwikkeling, carrière en cao-vragen. Vakbond FNV Overheid wil daarom de invoering van Personeelszorg.

Delen:

Gemeenten trekken weer meer personeel aan, maar slagen er niet in jongeren aan te trekken. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor Gemeenten.

Delen:

Er komt een proef waarbij ambtenaren hun verlofdagen mogen delen met collega’s voor bijvoorbeeld mantelzorg.

Delen:

De invoering van de Ambtenarenwet heeft ook gevolgen voor de Ondernemingsraad. Welke zoal?

Delen:

Steeds meer gemeenten starten met een proef anoniem solliciteren om discriminatie op etnische afkomst tegen te gaan. Ook Den Haag is zo’n proef gestart.

Delen:

P&O kan de werkgeverscommissie ondersteunen bij het personeelsbeleid tegenover de griffie.

Delen:

In vergelijking met het bedrijfsleven gaan ambtenaren vroeg met pensioen en blijven ze lang voor dezelfde werkgever werken. Dat blijkt uit onderzoek door TNO.

Delen:

Leidt de onverwacht grote interesse voor de vertrekregeling bij de Belastingdienst tot een te snelle uitstroom? Vakbond NCF vreest daarvoor.

Delen:

Flexwerkers in het openbaar bestuur hebben meer kans op een vaste baan dan flexibele medewerkers in het bedrijfsleven. Dat meldt het CBS.

Delen:

De meeste werknemers in de (semi)publieke sector hebben de baan van hun dromen, vooral door de werksfeer, het werk zelf en hun collega’s.

Delen:

De koepelorganisatie van GGD’s waarschuwt dat de toenemende personeelstekorten een mogelijk gevaar vormen voor de volksgezondheid.

Delen:

Medezeggenschap per departement of centrale medezeggenschap? Dat is de vraag nadat het kabinet besloot om over te gaan tot rijksbrede medezeggenschap.

Delen:

Van alle werknemers in Nederland gaan ambtenaren en docenten het vroegst met pensioen. Ze stoppen een jaar eerder dan de gemiddelde werknemer: zodra ze 63 jaar en 5 maanden zijn.

Delen:

Van de 38 benoemde burgemeesters in 2015 waren er tien vrouw. Per saldo kwamen er vorig jaar twee vrouwelijke burgemeesters bij. Nog geen kwart van de burgemeesters is vrouw.

Delen:

Een gemeente mag een ambtenaar die geen homo’s wil trouwen ontslaan. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep beslist.

Delen:

De overheid schept te weinig gehandicaptenbanen. Het thema heeft te weinig prioriteit bij overheidswerkgevers en de beoogde 3.000 extra banen worden niet gehaald. Dat meldt banenambassadeur Hans Spigt.

Delen:

De Wet Huis voor Klokkenluiders is onverwacht uitgesteld omdat de senaat extra garanties wil voor klokkenluiders.

Delen:

De huisvestingsvoorzieningen voor nieuwe burgemeesters en wethouders zijn veranderd. De wijzigingen houden verband met de op 1 februari van kracht geworden wijzigingen in de Gemeentewet.

Delen:

Het kabinet laat onderzoeken of ambtenarenpensioenfonds ABP in stukken kan worden geknipt. De overheidswerkgevers willen zo meer greep krijgen op de pensioenpremies. De vakbonden en ABP zelf zijn tegen een gedeeld fonds.

Delen:

Hoewel het expertisecentrum Veilige Publieke Taak is gestopt, blijft actief beleid tegen agressie op de publieke werkvloer hard nodig. Eén op de drie ambtenaren heeft ermee te maken.

Delen:

Raadsleden besteden slechts een derde van hun tijd aan activiteiten waarbij ze de inwoners en ondernemers ontmoeten. Dit blijkt uit het Nationale Raadsledenonderzoek 2014 van adviesbureau Daadkracht en Raadslid.nu. 

Delen:

De gezamenlijke overheid loopt achter bij het creëren van garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking. Uitzondering hierop zijn de provincies die in 2015 wel hun doelstelling haalden.

Delen:

De gemiddelde ambtenaar presteert stabiel en op een behoorlijk niveau, ondanks de zeer dynamische omgeving waarin hij werkt. Dat concludeert de Staat van de Ambtelijke Dienst 2015 (STAD), een uitgave van het CAOP.

Delen:

De banenafspraak voor arbeidsgehandicapten wordt niet gehaald. Volgens de Participatiewet, die regelt dat meer mensen met een arbeidshandicap aan de slag moeten bij gewone werkgevers, moeten werkgevers uiteindelijk 125.000 extra banen voor arbeidsgehandicapten realiseren. De resultaten lopen achter bij die verwachtingen.

Delen:

Rijksambtenaren moeten vaker van functie of organisatie wisselen. Dat stelt minister Blok, verantwoordelijk voor de Rijksdienst. Het huidige gebrek aan mobiliteit is volgens de bewindsman een risico voor de baantevredenheid van ambtenaren, de aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever en de kwaliteit van de dienstverlening. Blok komt dan ook met maatregelen om de mobiliteit te bevorderen.

Delen:
Collega’s van mensen die gepest worden, zijn vaak niet geneigd om te helpen. Uit angst om zelf gepest te worden of uit boosheid omdat ze de schuld bij het slachteroffer leggen. Dat blijkt uit onderzoek.
Delen:
Meer interactie met collega’s en een heel nieuwe dynamiek. Dat zijn de voordelen die werknemers ervaren bij Het Nieuwe Werken. Er zijn ook nadelen: je concentreren kan lastig zijn met al die open ruimtes.
Delen:
Nog geen twee procent van de ambtenaren heeft gestemd bij het referendum dat de FNV over het loonakkoord bij de overheid heeft gehouden. Van de stemmers is 84% tegen het akkoord.
Delen:
Nu de crisis voorbij is, neemt het aantal werknemers dat uitvalt door psychische klachten toe, blijkt uit onderzoek van een verzuimspecialist. Dit jaar heeft 31% van hun dossiers te maken met psychische klachten.
Delen:
Het onlangs gesloten loonakkoord voor 600.000 ambtenaren dreigt niet door te gaan, omdat ambtenarenpensioenfonds ABP lijkt af te haken. Het pensioenfonds stelt de premie niet veel te kunnen verlagen.
Delen:
Minister Blok wil het komende jaar een grote inhaalslag maken bij complexe ziektedossiers binnen de Rijksoverheid. Het gaat om dossiers waarbij ambtenaren langdurig ziek thuis zijn.
Delen:
De leden van de alle vakbonden behalve de FNV stemmen in met de loonruimteovereenkomst die vorige maand werd gesloten met de werkgevers. Het gaat om de achterban van onder meer de CNV.
Delen:
Maandag is de beste dag en september is de beste maand om vacatures te plaatsten, blijkt uit onderzoek van vacatures.nl. Het aantal bezoekers op die website ligt het laagst op zaterdag.
Delen:
Vakbond FNV is zeer ontevreden over de loonsverhoging die het kabinet vlak voor de zomer heeft afgesproken met een aantal bonden. Wanneer een oplossing uitblijft, kan dat leiden tot stakingen.
Delen:
Rijksambtenaren moeten volgens minister Plasterk op de langere termijn rekening houden met een iets lager pensioen. Dat is een gevolg van het cao-onderhandelingsakkoord met de vakbonden. 
Delen:
Als het aan Ouders van Nu ligt, krijgen vaders langer verlof. Een petitie die het magazine startte, leverde 40.000 handtekeningen op. Die worden volgende week aangeboden aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Delen:
Een verkeerde aanpak van pesten op het werk kost een organisatie zo’n 45.000 euro per jaar aan verzuim. In totaal leidt pesten tot vier miljoen extra verzuimdagen per jaar. Reden voor minister Asscher om een overheidscampagne te starten.
Delen:
Het kabinet en drie van de vier vakbonden zijn akkoord over een loonstijging voor de rijksambtenaren. Ook gemeenteambtenaren krijgen een loonsverhoging.
Delen:

Met de toenemende vergrijzing op de werkvloer wordt demotie steeds meer gemeengoed in het personeelsbeleid. Hoe zit dat bij ambtenaren?

 

Delen:

De Europese Commissie staakt het plan voor een langer zwangerschapsverlof voor de gehele Europese Unie. Daarmee komt een eind aan zeven jaar discussiëren.

Delen:
Een hoge werkloosheid onder hoogopgeleiden, maar ook 12.000 vacatures in de ICT-branche. Om dat gat te dichten schoolt de gemeente Amsterdam, samen met de Hogeschool van Amsterdam en ICT-bedrijven, werkloze hoogopgeleiden om tot ICT'ers.
Delen:

Jonge medewerkers zijn best tevreden met hun baan, blijkt uit recent onderzoek. Maar op sommige vlakken kunnen ze nog wel wat hulp gebruiken van HR-professionals.

 

Delen:
Talentvolle Nederlandse werknemers vinden uitdagend werk, meer professionele ontwikkeling en toekomstperspectief belangrijker dan veel geld verdienen. Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek van LinkedIn. 
Delen:
Het Rijk stopt volgend jaar mei met payrolling. Dat schrijft minister Stef Blok van Rijksdienst aan de Tweede Kamer. Bij payrolling huurt een organisatie personeel via een payrollonderneming in en is die organisatie dus zelf niet de formele werkgever.
Delen:

Werken zonder managers is niet voor 100% mogelijk. Maar bij ICT-specialist Incentro hebben ze er bijna geen meer in dienst. De managers die er nog zijn, werken ondersteunend aan de specialisten. En niet andersom.

Delen:

Hoewel de Eerste Kamer nog moet besluiten over de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren, zijn diverse overheden al druk bezig met de plannen voor de uitvoering ervan. Met de wet, die 2,5 jaar na goedkeuring van de Eerste Kamer in werking treedt, worden (rijks)ambtenaren ‘gewone’ werknemers. Daarmee verandert er uiteraard heel veel.

Delen:

Nagenoeg alle HR-professionals en topbestuurders hebben wel eens te maken gehad met een verkeerde aanstelling na een sollicitatieprocedure. Die mismatch is vaak een gevolg van een verschil in gedrag en stijl tussen nieuwe collega’s en de afdeling, of de organisatie.

Delen: