Het voorstel om de rechtspositie van ambtenaren te normaliseren werd al vijf jaar geleden ingediend. Deze week werd het behandeld in de Eerste Kamer, maar het is nog geen gelopen race. Na afloop van de inbreng van de Eerste Kamer werd al snel duidelijk dat er nog veel zal afhangen van de beantwoording door de indieners en de minister van Binnenlandse Zaken. Diverse fracties vroegen zich af of het wetsvoorstel inmiddels niet door de tijd is ingehaald, bijvoorbeeld door de ontwikkelingen in het ontslagrecht in de private sector. Ook werd door diverse fracties de vraag gesteld hoe de Wet Normering Topinkomens (Wnt) zich verhoudt met dit wetsvoorstel. Zoals de VVD-fractie het formuleerde “de Wnt en de Wnra in één film zijn een onmogelijkheid”.

Vragen van de fracties


De D66-fractie ging in haar inbreng in op de staatsrechtelijke achtergrond van de huidige eenzijdige aanstelling en vroeg zich af of die in de huidige tijd nog nodig is. De PvdA, die begon met de mededeling dat haar fractie ‘worstelde’, wees op de vaak wel erg laconieke beantwoording door de indieners van het wetsvoorstel op eerder gestelde. Ook vindt de PvdA dat gedragsregels voor ambtenaren niet in een Algemene maatregel van bestuur, maar in de wet zelf moeten worden geregeld. De VVD is positief over het beoogde doel, maar vraagt zich af of dat doel wel wordt bereikt met dit voorstel, dat volgens de VVD-fractie veel vragen en onzekerheden oproept.

Meer eenvormigheid


Het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Van Weyenberg (D66) en Keijzer (CDA) is gericht op meer eenvormigheid tussen de rechtspositie van ambtenaren en werknemers in de private sector. Het wordt - zo is de gedachte achter de normalisatie - voor werknemers van de overheid bijvoorbeeld eenvoudiger om over te stappen naar de 'marktsector' en vice versa. Ook is het de bedoeling dat de wet leidt tot minder bureaucratie. De wet zal gaan gelden voor circa 80 procent van de ongeveer één miljoen ambtenaren. Werknemers bij de politie, Defensie en de rechtelijke macht vallen er niet onder. Datzelfde geldt voor bestuurders, zoals wethouders en gedeputeerden.

Bron: IPO.nl
Delen: