Gemeenten krijgen de komende jaren miljarden extra aan bijdragen van het Rijk.

Maartcirculaire bevat meevaller voor gemeenten

Via het Rijk vloeien er de komende jaren miljarden extra richting gemeenten, zo blijkt uit de maartcirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Met het extra geld, nemen ook de lasten toe.

Intensivering beleid

De verschillende overheden kunnen op basis van de circulaire aan de slag met de aanpak van urgente maatschappelijke opgaven, zoals die worden genoemd in het Interbestuurlijk Programma (IBP). In de maartcirculaires gemeente- en provinciefonds blijkt dat er 6,2 miljard euro extra is voor de medeoverheden: het accres. Dat positieve accres is te danken aan oplopende rijksuitgaven en een andere berekening van het accres: geeft het Rijk meer uit, dan stijgt het gemeentefonds. Een euro rijksuitgaven betekent een dubbeltje extra voor het gemeentefonds. Het kabinet geeft 14 miljard euro extra uit.

Met elke circulaire stijgt het accres

Voor gemeenten stijgt het accres 2018-2022 cumulatief met 5,4 miljard euro. De accressen van 2,5 miljard euro die al in de septembercirculaire 2017 werden genoemd, maken daar deel van uit. Die hebben gemeenten ook al vertaald in hun begrotingen. Er blijft dus 2,9 miljard euro over, maar door hogere lonen en prijzen resteert 2,1 miljard euro.

Hogere uitgaven voor zorg en klimaat

Meer inkomsten dus. Maar ook hogere lasten. Zo moeten gemeenten de helft van de hogere lasten als gevolg van de invoering van het vaste abonnementstarief voor Wmo-voorzieningen meebetalen. Ook wordt een groter beroep verwacht op die voorzieningen als gevolg van een aanzuigende werking van dat lagere abonnementstarief. Bovendien verwacht het Rijk bijdragen van gemeenten in de aanpak van een aantal grote maatschappelijke opgaven, waaronder het klimaat. Hoeveel geld individuele gemeenten daarvoor ontvangen, blijft nog onduidelijk. Dat wordt pas duidelijk in de september- of decembercirculaire 2018.

Maatschappelijke doelen

Het kabinet zegt er vertrouwen in te hebben ‘dat met de beschikbaar gestelde middelen resultaten worden bereikt, zoals het aardgasvrij opleveren van 50.000 nieuwbouwwoningen in 2021, het voorkomen dat kinderen in de jeugdhulp tussen wal en schip vallen en het zorgen dat ouderen en mensen met een beperking in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.’

Maartcirculaire gemeentefonds
Maartcirculaire provinciefonds

Gerelateerd:
Extra geld voor gemeenten
Rijker Rijk? Rijkere gemeenten!

Bronnen: Binnenlands Bestuur, Ministerie van Binnenlandse Zaken
Delen: