Gemeenten krijgen één maand extra om hun jaarstukken met een accountantsverklaring in te dienen.

Formele deadline 15 juli, feitelijke deadline 15 augustus

Gemeenten krijgen iets meer tijd om hun jaarstukken te voorzien van een accountantsverklaring. Op 15 augustus moet alles bij het ministerie van Binnenlandse Zaken binnenzijn. Het ministerie houdt formeel vast aan de datum van 15 juli als inzenddatum van gemeentelijke jaarstukken, controleverklaring en het verslag van bevindingen, maar legt pas sancties op als de stukken op 15 augustus nog niet binnen zijn. Ontvangst na die datum zal leiden tot financiële kortingen en opschorting van uitkeringen, zoals het (deels) stopzetten van de gemeentefondsuitkering voor maximaal een half jaar.

Reden voor het uitstel is dat accountants hebben laten weten niet tijdig een accountantsverklaring bij de jaarstukken 2015 te kunnen afgeven. Daardoor komt de wettelijke termijn van 15 juli voor het insturen van de gemeentelijke jaarstukken in het gedrang.

Advies VNG: inhoudelijke behandeling vóór reces

De VNG krijgt veel vragen van gemeenten over hoe te handelen. Bijvoorbeeld bij de behandeling van de jaarstukken door de gemeenteraad nu er nog geen accountantsverklaringen zijn. De VNG adviseert gemeenten in dat geval als raad voor het zomerreces de jaarrekening inhoudelijk te behandelen, de jaarstukken na de behandeling in te sturen en de accountantsverklaring na te sturen. Een besluit over het vaststellen van de jaarstukken kunnen gemeenten het beste pas nemen nadat het (definitieve) accountantsverslag en de getekende controleverklaring van de accountant zijn ontvangen.

Transitie sociaal domein maakt 2015 bijzonder

Het jaar 2015 was volgens de VNG een bijzonder jaar vanwege de transitie in het sociaal domein. ‘Ondanks dat er sprake is van een bijzonder jaar is er niet voor gekozen om een hierop afgestemde accountantscontrole plaats te laten vinden. Dat deze keuze tot ingewikkelde toestanden zou leiden was te voorzien’, aldus de VNG. ‘We zijn er ook niet van overtuigd dat als we op deze wijze met de accountantscontrole in het gemeentelijk domein doorgaan de problemen komende jaren voorbij zijn. Naar onze mening is een structureel andere opzet van verantwoording en controle nodig. Een opzet die enerzijds een goede controle mogelijk maakt, maar anderzijds ook rekening houdt met de vele netwerken en uitvoeringsorganisaties waarmee gemeenten zijn verbonden en de voor gemeenten wettelijke termijnen.’

Bronnen: Binnenlands Bestuur, VNG

Delen: