Gemeenten en rijk hebben een akkoord over extra geld voor de jaren 2015-2017 voor de eerstejaarsopvang van vluchtelingen.

150 miljoen euro extra voor de eerstejaarsopvang

Het rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een akkoord over extra geld voor de verhoogde asielinstroom. Voor de jaren 2015 – 2017 krijgen gemeenten 150 miljoen euro extra voor de eerstejaarsopvang van vluchtelingen. Ook wordt ruim 350 miljoen euro van het gemeentefonds geoormerkt voor de opvang. De VNG legt het akkoord via een ledenraadpleging voor aan de 390 leden die tot 1 juni kunnen reageren. Het VNG-bestuur neemt op 6 juni een definitief besluit.

500 miljoen euro extra voor vergunninghouders

Het extra geld, 500 miljoen euro in totaal, is bestemd voor inburgering van vergunninghouders. Gemeenten kunnen het geld gebruiken voor onder andere bijstand, onderwijs, jeugdhulp en gezondheidszorg. De extra middelen zijn vrij besteedbaar. Gemeenten krijgen een bedrag per geplaatste vergunninghouder.

Integratie, onderwijs en zorg

De afspraken in het akkoord gaan primair over de gevolgen van de extra toename van vergunninghouders op het gebied van integratie, onderwijs en zorg. Gerekend wordt met de asielinstroom van 2015 en de verwachte instroom in 2016 die doorwerken in de huisvestingstaakstelling voor gemeenten in 2016 en 2017. De gedachte is dat de financiële gevolgen voor gemeenten ook vooral in 2016 en 2017 zullen optreden als vergunninghouders daadwerkelijk in gemeenten geplaatst zijn.

Begeleiding begint al in azc

Rijk en VNG stellen dat vergunninghouders zo snel mogelijk naar werk begeleid moeten worden. Dat begint al in de asielzoekerscentra (azc’s) met competentiescreening en trajectbegeleiding. Hiervoor stellen rijk en gemeenten extra geld beschikbaar. Ook komt er meer taalonderwijs in het azc om te zorgen voor een hoger taal- en integratieniveau bij instroom in de gemeente. De bijdrage aan het COA wordt verhoogd van 1.400 naar 2.000 euro per traject.

Meer geld per vergunninghouder

Het rijk stelt 140 miljoen euro extra beschikbaar voor de integratie en participatie van vergunninghouders. Er was al afgesproken dit budget voor de jaren 2016 en 2017 te verhogen van 1.000 naar 2.370 euro per vergunninghouder. Deze tijdelijke verhoging wordt nu structureel en geldt ook voor de jaren na 2017. Verder komt er zestien miljoen euro extra voor tijdelijke huisvesting van asielzoekerskinderen in het voorgezet onderwijs en komt er extra geld voor gezondheid, jeugdhulp en screening op tuberculose, waarbij gemeenten steun krijgen van VNG en het ministerie van VWS.

De laatste tijd bedraagt de asielinstroom 300 tot 400 mensen per week. In 2015 ging het wekelijks om 1.100 asielzoekers. Het kabinet prognosticeert voor dit jaar de instroom van 1.150 tot 1.800 asielzoekers per week.

Bronnen: Binnenlands Bestuur, VNG, Rijksoverheid

Delen: