Is de herverdeling van het gemeentefonds wel zo verstandig? Minister Plasterk begint te twijfelen.

Herverdeling gemeentefond maakt stad armer

De voorgenomen herverdeling van het gemeentefonds pakt slecht uit voor de steden terwijl gemeenten met een groot buitengebied er juist op vooruit gaan. Deze grote herverdeeleffecten blijken uit onderzoek door consultancybureau Andersson Elffers Felix (AEF) naar het subcluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing van het gemeentefonds (VHROSV). Kleine gemeenten gaan er als gevolg van de herindeling bijna 25 euro per inwoner op vooruit, terwijl stedelijke gemeenten er tien euro per inwoner op achteruit gaan. Het ministerie van Binnenlandse Zaken begint nu te twijfelen of de herverdeling wel zo verstandig is.

Bevestiging eerder onderzoek

Uit eerder onderzoek bleek al dat de herverdeling zou leiden tot een verschuiving van middelen van grote naar kleine gemeenten van bijna 90 miljoen euro. Vanwege het ontbreken van gegevens was een vervolgonderzoek van AEF nodig. Dat moest antwoord geven op de vraag of verdere invoering van de nieuwe verdeelformule voor VHROSV verantwoord is vanaf 2017.

Advies om verdeling uit te voeren

AEF signaleert enkele onzekerheden voor de toekomstige kostenpatronen van gemeenten, zoals de gevolgen van de in te invoeren Omgevingswet, conjuncturele veranderingen en het wegvallen van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Ook voor gebiedsontwikkeling is niet aan te geven wat de opgave is, omdat niet eenduidig is wat het taakgebied precies omvat. Toch adviseert AEF de voorgestelde verdeling volledig in te voeren. Maar met de toevoeging de verdeelformule aan te passen aan de hand van een jaarlijkse monitoring.

Sterke twijfel bij de minister

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken is na het onderzoek minder overtuigd dat ongewijzigde uitvoering verstandig is. In een brief aan de VNG toont hij zijn twijfel: “De genoemde onzekerheden en ontwikkelingen zouden ook aanleiding kunnen zijn om ervoor te kiezen niet – of niet nu reeds – de voor de verdeling ingrijpende vervolgstappen te zetten die AEF voorstelt.” De minister vraagt om een standpunt van de VNG voordat hij een besluit neemt. Hij adviseert de VNG ‘de duidelijke roep vanuit gemeenten om meer stabiliteit en voorspelbaarheid in gemeentelijke budgetten, zoals de 234 wethouders Financiën aan mij kenbaar hebben gemaakt’ mee te wegen.

Bronnen: Binnenlands Bestuur, eicpc.nl

Delen: