Tussen 2010 en 2014 is het eigen vermogen van gemeenten flink afgenomen en groeide hun schuldpositie. Sinds 2014 stabiliseert de financiële positie. Dat blijkt uit onderzoek van Deloitte.

Afname eigen vermogen gemeenten

Het eigen vermogen van de gemeenten is tussen 2010 en 2014 afgenomen van bijna 1.900 euro tot circa 1.725 euro per inwoner. Ook provincies zagen in deze periode de reserves afnemen van bijna 950 euro naar bijna 940 euro per inwoner. Hoewel de reserves in deze vier jaar zijn geslonken, is er wel sprake van stabilisatie van de financiële positie van decentrale overheden. Dat blijkt uit Deloitte Insight: Financiële trendanalyse Gemeenten, Provincies en Waterschappen (114 pag.; 17,4 MB).

Beperkte daling reserves in 2014

Gemeenten zagen het eigen vermogen per inwoner in 2014 dalen met 40 euro ten opzichte van het jaar ervoor. Die daling komt vooral door een wijziging in de verslaggeving waardoor een deel van het eigen vermogen (de nog niet bestede ontvangen Riool- en Afvalstoffenheffing) is overgeheveld naar de post voorzieningen op de creditzijde van de balans.

Het eigen vermogen per inwoner van de provincies daalde in 2014 met 51 euro per inwoner. Deze daling betreft met name de inzet van incidentele middelen om incidenteel beleid mee te dekken. Bij de waterschappen bleef het eigen vermogen met 44 euro per inwoner gelijk.

Schulden fors toegenomen

De schulden van de overheden zijn de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen. De nettoschuld van de gemeenten steeg tussen 2010 en 2014 met bijna 485 euro naar ruim 1.915 euro per inwoner. In totaal steeg de nettoschuld van 23,8 miljard euro naar 32,3 miljard euro. De nettoschuld van de waterschappen steeg in die periode met 50 euro naar 397 euro per inwoner. Provincies hebben een negatieve schuld, dus bezit. Het nettobezit van provincies daalde met 25 euro tot 725 euro per inwoner ofwel naar 12,2 miljard euro voor alle provincies. Volgens Deloitte geeft dat aan dat lokale overheden in de afgelopen jaren met economische tegenwind aanzienlijk hebben geïnvesteerd.

Financiële weerbaarheid op peil

De financiële weerbaarheid van de lokale overheden is ondanks de financiële en economische crisis ‘redelijk’ gebleken en zijn de reserveposities niet enorm aangetast, aldus de onderzoekers. Slechts een enkele gemeente raakte financieel in de problemen.

Voorzichtige begrotingen

De onderzoekers constateren ook dat gemeenten een voorzichtig begrotingsbeleid voeren en tussentijds vooral tegenvallers verwerken. Dat maakt het begrote saldo nog negatiever. In werkelijkheid hebben de meeste gemeenten meevallers die zorgen voor een beter resultaat dan werd begroot.

Bronnen: Binnenlands Bestuur, Deloitte

Delen: