Accountants maken zich zorgen over het gebrek aan inzicht in de kosten die gemeenten maken voor zorg, jeugd en werk. Komt dat inzicht er niet, dan kunnen jaarrekeningen niet goedgekeurd worden, stelt de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants in een open brief aan gemeenteraden, colleges en gemeentesecretarissen.

Oude rechten


Het gebrek aan inzicht speelt met name bij de zogenoemde 3D: de gedecentraliseerde taken voor zorg, jeugd en werk. Er moet onder meer inzichtelijk worden gemaakt of de geleverde zorg in overeenstemming is met afspraken die de gemeente met zorgverleners heeft gemaakt. Ook moet in kaart worden gebracht welke rekeningen er tot 31 december nog binnenkomen en moeten worden betaald. “Financiering geschiedt op dit moment nog veelal op basis van voorschotten, is er al voldoende zicht op geleverde prestaties en daarmee de werkelijke financiële situatie”, aldus de NBA in haar brief. Gemeenten hebben te maken met inwoners die op basis van ‘oude rechten’ zorg krijgen, zoals de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz), en inwoners die sinds dit jaar via de Wmo 2015, de Jeugdwet of de Participatiewet zorg en ondersteuning van gemeenten krijgen. De uitwerking van een totaaloverzicht is heel complex en daarom hebben gemeenten geen volledig inzicht in de toegekende rechten en daarmee in de kosten.

Totaalverantwoording


Gemeenten hebben vaak ook weinig inzicht in de naleving van de afspraken die met zorgverleners zijn gemaakt.
De hoeveelheid zorginstellingen waarmee gemeenten zaken doen, maakt het er niet makkelijker op. Tel daarbij op de problematiek rondom de verantwoording van de pgb-middelen (persoonsgebonden budget) en de niet goed functionerende gegevensuitwisseling via het gemeentelijk gegevensknooppunt (GGK) en het beeld is niet positief.

Knelpunten


De NBA-werkgroep roept gemeenten op zo snel mogelijk een ‘verantwoordings- en controlescan’ uit te voeren. Daaruit moet duidelijk worden voor welke onderdelen verantwoording en controle mogelijk is en waar er hiaten zitten. Die hiaten moeten via een plan van aanpak zo snel mogelijk worden gedicht. Zonder totaaloverzicht kan niet worden bijgestuurd, benadrukt de NBA. Haast is geboden want het einde van het financieel boekjaar komt in zicht.

 

Bron: Binnenlands Bestuur

Delen: