ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs, heeft in 2018 alle beleggingen in tabak en kernwapenproducenten van de hand gedaan. De verkoop van het deel van dat portefeuille bedroeg 4 miljard euro en past in een nieuwe, duurzamere koers.

Delen:

SchuldenlabNL werd onlangs officieel gelanceerd. Het schuldenlab is een platform waarop verschillende initiatieven hun expertise kunnen delen. 

Delen:

Er zijn zorgen over de financiering van de rechtspraak. Minister Dekker voor Rechtsbescherming heeft de Kamer nu per brief geïnformeerd dat het systeem op de schop gaat.

Delen:

Het ABP, het grootste pensioenfonds van de overheid, schrijft over 2018 tot nu toe glansrijke cijfers. Het afgelopen kwartaal kwam het dekkingspercentage tot 104,7%, voor het eerst in bijna 4 jaar weer boven het vereiste niveau. 

Delen:

Er is een nieuwe website online voor gemeentelijke financiën. De website behelst een uitgebreide database en is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Delen:

Als het aan Minister Dekker ligt gaan gemeenten straks de rechter adviseren over bewindvoering.  

Delen:

Gemeenten moeten er rekening mee houden dat ze tot 2023 aanzienlijk minder geld van het rijk krijgen dan eerder geraamd.

Delen:

Gemeenten kwamen vorig jaar 276 miljoen euro tekort voor het uitbetalen van bijstandsuitkeringen. Is het budget wel toereikend?

Delen:
Gemeenten krijgen de komende jaren miljarden extra aan bijdragen van het Rijk.
Delen:
Tilburg gaat experimenteren met een pro-actievere aanpak van het schuldenvraagstuk naast de al bestaande schuldhulpverlening.
Delen:
Gemeenten willen het aantal mensen met probleemschulden substantieel terugdringen via schuldhulpverlening en preventie, maar hebben zelf ook veel te verbeteren.
Delen:

De stijging van de gemeentelijke woonlasten blijven ver onder de inflatie, zo meldt COELO.

Delen:
Gemeenten weten nog steeds niet waar ze financieel aan toe zijn als gevolg van de decentralisaties, aldus het Sociaal en Cultureel Planbureau.
Delen:

De gemeentelijke jaarrekeningen 2016 zijn veel beter op orde dan in 2015, zo blijkt uit onderzoek van het ministerie.

Delen:
Nederland heeft volgens de Raad van State veel baat bij de euro.
Delen:
Gemeenten krijgen vanaf 2018 honderden miljoenen meer van het Rijk dankzij de extra rijksuitgaven, zo blijkt uit het regeerakkoord.
Delen:
De Ministerraad heeft besloten dat o.a. gemeenten opdraaien voor de kosten van het DigiD-gebruik.
Delen:
Gemeenten lenen minder ondanks de zeer lage rente, zo meldt BNG Bank.
Delen:
De campagne Schuldvrij! moet een einde maken aan de problemen rondom de schuldenindustrie.
Delen:
Voor het eerst deze eeuw houden gemeenten geld over. In 2016 hadden ze een positief saldo van 200 miljoen.
Delen:
Gemeenten krijgen tot 2022 bijna 1 miljard euro extra van het Rijk. Dat blijkt uit de meicirculaire.
Delen:

Een derde van het gemeentelijke apparaat bestaat uit overhead, zo blijkt uit recent onderzoek.

Delen:

Veel gemeenten komen tekort op de uitgaven voor (jeugd)zorg, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen, zo meldt VNG na onderzoek.

Delen:

De lokale woonlasten voor huishoudens stijgen dit jaar nauwelijks, zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek door Coelo.

Delen:

Prominenten van de Raad van State willen rust in de financiering van gemeenten en vinden het nog geen tijd voor verruiming van het lokaal belastinggebied.

Delen:

Hoe komen gemeenten een accountant nu grote accountants als PwC, Deloitte en EY de kleine en middelgrote gemeenten de rug toekeren?

Delen:

De financiering van de gemeente is achterhaald en gemeenten moeten meer ruimte krijgen zelf belastingen te heffen, aldus de Raad voor de financiële verhoudingen.

Delen:

Raadsleden mogen geen zitting meer hebben in lokale rekenkamers. Dat schrijft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken.

Delen:

Meer dan de helft van de gemeenten komt dit jaar niet uit met het jeugdhulpbudget, zo blijkt uit onderzoek van de NOS en Binnenlands Bestuur.

Delen:

De helft van de gemeenten kreeg geen goedkeuring van de accountant voor hun jaarrekening. De oorzaak? De decentralisaties.

Delen:

Alle WOZ-waarden van woningen moeten sinds 1 oktober openbaar zijn, maar slechts een kwart van de gemeenten voldoet hieraan.

Delen:

Voor het eerst sinds 2008 hebben gemeenten landelijk gezien een positief saldo op hun grondposities. Dat geldt niet voor alle gemeenten.

Delen:

Gemeenten krijgen vanaf 2017 minder budget voor Wmo en Jeugd, maar hoeven de overschotten niet terug te betalen. Dat is het resultaat van een akkoord tussen Rijk en VNG.

Delen:

De gemeentelijke uitgaven voor bijzondere bijstand zijn fors gestegen, mede als gevolg van de instroom van asielzoekers en de vestiging van erkende vluchtelingen.

Delen:

In 2015 gaven gemeenten bijna 12 procent meer uit dan in 2014, vooral als gevolg van de decentralisatie in het sociale domein. Dat meldt het CBS.

Delen:

Het G32 Stedennetwerk vindt dat alle gemeenten meer geld moeten krijgen en dat de opschalingskorting moet verdwijnen.

Delen:

Kleine gemeenten krijgen bij de herverdeling van het gemeentefonds minder geld van het rijk dan waarop ze hadden gehoopt, zo blijkt uit een Kamerbrief van de minister.

Delen:

Gemeenten krijgen één maand extra om hun jaarstukken met een accountantsverklaring in te dienen.

Delen:

De gemeente Amsterdam heeft besloten het minimumjeugdloon af te schaffen.

Delen:

De VNG wil meer geld vanuit het gemeentefonds naar de lokale rekenkamers.

Delen:

Veel jongeren met een achtergrond in jeugdzorg maken later gebruik van gemeentelijke sociale voorzieningen. Integraal beleid kan veel synergievoordelen opleveren.

Delen:

Volgens de ombuigingskaart van het ministerie van Financiën kunnen gemeenten en provincies in een volgende regeerperiode nog fors bezuinigen.

Delen:

Regionaal openbaar vervoer wordt doelmatiger als vervoersbedrijven meer verantwoordelijkheid krijgen en als het wordt aanbesteed, zo concludeert een nieuwe studie.

Delen:

Steeds meer gemeenten nemen het initiatief om jongeren met problematische schulden te helpen.

Delen:

Gemeenten moeten meer ruimte krijgen voor inkomsten en minder afhankelijk zijn van het rijk. Dat oppert de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) in een discussiestuk.

Delen:

Gemeenten hielden vorig jaar miljoenen over op het zorgbudget, zo blijkt uit onderzoek door de NOS en Binnenlands Bestuur.

Delen:

Gemeenten en rijk hebben een akkoord over extra geld voor de jaren 2015-2017 voor de eerstejaarsopvang van vluchtelingen.

Delen:

De Raad voor het openbaar bestuur vindt dat de vergoeding van raadsleden in kleinere gemeenten te laag is, maar wil geen professionals in de gemeenteraad.

Delen:

De Tweede Kamer wil nog geen debat over mogelijke overschotten op het Wmo-budget. Het is te vroeg, vinden de partijen.

Delen:

Nu de minister aarzelt, dringen steeds meer gemeenten er bij de VNG op aan de aanbevolen herverdeling van het gemeentefonds onverkort door te zetten.

Delen:

Burgers met schulden bij een overheidsinstantie komen vaak nog verder in de financiële problemen doordat iedere instantie een ander incassobeleid heeft. Dat moet anders, vindt de staatssecretaris.

Delen:

Huishoudens betalen dit jaar 1,1% (€7) meer aan lokale woonlasten dan in 2015, zo meldt onderzoeksinstituut COELO.

Delen:

Is de herverdeling van het gemeentefonds wel zo verstandig? Minister Plasterk begint te twijfelen.

Delen:

Haarlem gaat bijna 60.000 euro terugbetalen aan betalers van bouwleges omdat het bestemmingsplan verouderd was. Bij een verouderd bestemmingsplan mag de gemeente deze leges niet opleggen.

Delen:

Tussen 2010 en 2014 is het eigen vermogen van gemeenten flink afgenomen en groeide hun schuldpositie. Sinds 2014 stabiliseert de financiële positie. Dat blijkt uit onderzoek van Deloitte.

Delen:

Voor het vijfde jaar op rij houden gemeenten zich niet aan de macronorm voor de ozb. De Vereniging Eigen Huis is boos.

Delen:

De financiële wanorde van de gemeente Amsterdam komt door bestuurlijk en ambtelijk falen in de periode 2002 tot 2014. Dat concludeert de enquêtecommissie die onderzoek deed naar de processen binnen de financiële administratie.

Delen:

Burgerinitiatieven en buurtbudgetten hebben geen negatief effect op het budgetrecht van de gemeenteraad. Dit blijkt uit een rapport van Ernst & Young in opdracht van Raadslid.Nu.

Delen:

De publieke sector is weer op zoek naar financieel specialisten, vooral als gevolg van de vergrijzing en de decentralisaties. Daarbij wordt meer van de financieel adviseur gevraagd.

Delen:

De Bank Nederlandse Gemeenten stopt met vermogensbeheer en heeft die divisie verkocht aan verzekeraar ASR. De bank van en voor overheden ziet vermogensbeheer niet langer als haar kernactiviteit.

Delen:

Ambtenarenpensioenfonds ABP moet vanaf april de pensioenpremie verhogen vanwege de ontoereikende financiële positie van het fonds. ABP had juist een verlaging van de pensioenpremie doorgevoerd conform de afspraken over de loonsverhoging tussen het kabinet en drie vakbonden. 

Delen:

Steeds meer gemeenten bieden de jaarrekening digitaal aan. Een nieuwe trend is de jaarrekening aanbieden via een app. Dat maakt het document toegankelijker, overzichtelijker en transparanter. Sinds kort is er een nieuwe applicatie: de begrotingsapp.

Delen:

In 2016 staan tien gemeenten onder curatele omdat ze hun begroting niet op orde hebben. Vorig jaar waren het er nog zestien. Een gemeente onder preventief toezicht moet de provincie toestemming vragen voor nieuwe uitgaven.

Delen:

Gemeenten verhogen in 2016 nog even fors de precarioheffingen op kabels en leidingen. Ze vormen echter slechts een klein deel van de lokale heffingen. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeentelijke begrotingen door het CBS.

Delen:

De onroerendezaakbelasting (ozb) gaat in 2016 gemiddeld met 1,8 procent omhoog, zo blijkt uit een steekproef onder ruim honderd gemeenten door de Vereniging Eigen Huis (VEH). Die stijging is hoger dan de afgesproken macronorm.

Delen:

Is het gemeentefonds een snoeppot voor het Rijk? Het lijkt er wel op nu partijen voor de zoveelste keer uit het financieringsfonds van de gemeenten putten. De laatste jaren zagen de gemeenten miljoenen euro's verdwijnen.

Delen:

Het ‘verrekenrecht’ van de overheid moet verdwijnen. Dat vindt voorzitter Joke de Kock van de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren NVVK. De overheid moet niet langer als eerste aan de beurt zijn als er schulden worden geïnd bij mensen. Dat recht van gemeenten, de belastingdienst en UWV om als eerste schuldeiser op te treden, brengt mensen die al diep in de schulden zitten alleen maar verder in de problemen.

Delen:

De Lokale Lastenmeter van Nijmegen is het beste rekenkamerrapport 2015. Dat zegt de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). Nijmegen wint daarmee de jaarlijkse prijs, de Goudvink, en laat drie andere genomineerden achter zich.

Delen:
De verkoop van bouwgrond heeft gemeenten de eerste drie kwartalen van 2015 ruim een derde meer opgeleverd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft.
Delen:
Het aangepaste model voor de verdeling van het bijstandsbudget leidt in 2016 voor zestig gemeenten tot een daling van 5 procent of meer ten opzichte van 2015. 125 gemeenten krijgen er geld bij.
Delen:
Provincies lenen steeds vaker en steeds meer geld uit aan gemeenten, blijkt uit onderzoek van het CBS. Inmiddels staat er al 2,9 miljard euro aan leningen uit. De teller staat inmiddels op 2,9 miljard euro.
Delen:
Alle 4000 bedrijven waarvan het ABP aandelen of obligaties heeft, moeten de komende vijf jaar opnieuw ‘solliciteren’ naar een plek in de portefeuille. Daarbij let het fonds beter op duurzaamheid en verantwoord ondernemen.
Delen:
Bijna 13% van de bijstandsontvangers in de gemeente Zoetermeer ging in 2014 aan het werk. Daarmee is de gemeente koploper onder gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Rotterdam scoorde het slechtst.
Delen:
Om de bijstandsuitkeringen te kunnen betalen heeft 72 procent van alle gemeenten in 2014 geld uit eigen kas moeten bijleggen. Vooral kleinere gemeenten hadden hiermee te kampen, blijkt uit onderzoek.
Delen:
Bij de inkoop van materiaal voor overheidsprojecten is het milieu ondergeschikt aan lage kosten en een lange levensduur. Dat blijkt uit het rapport ‘Het bos verdient beter’ van FSC Nederland.
Delen:
Accountants maken zich zorgen over het gebrek aan inzicht in de kosten die gemeenten maken voor zorg, jeugd en werk. Zo kunnen jaarrekeningen niet goedgekeurd worden, stelt de beroepsorganisatie.
Delen:
Begin deze week bleek dat er tussen gemeenten zeer grote verschillen zijn tussen de kosten voor bijvoorbeeld bouwleges. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken wil daar zo veel mogelijk helderheid over verschaffen.
Delen:
Dát er bezuinigd moet worden, is in de meeste gemeenten wel duidelijk. Maar hoe? De gemeente Ede is samen met inwoners en instanties gaan nadenken over de beste manier om te bezuinigen. Met positieve resultaten.
Delen:
De jaarlijkse budgetten voor de lokale rekenkamers zijn de afgelopen vijf jaar gemiddeld met 15% gedaald, blijkt uit onderzoek van Berenschot in opdracht van het ministerie van BZK. In 56 gemeenten is het budget gehalveerd.
Delen:
De decentralisatie van taken op het gebied van jeugd, werk en zorg hebben in één gemeente tot serieuze problemen geleid. De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude wil niet zelfstandig blijven.
Delen:
De grote accountantskantoren hebben dit jaar veel meer vacatures dan in voorgaande jaren. In sommige gevallen is het aantal vacatures zelfs verdubbeld. Door de schaarste op de arbeidsmarkt stijgen ook de salarissen met soms wel 10%.
Delen:
Een deel van de Nederlandse gemeenten heeft de jeugdzorg zo krap ingekocht, dat er nu al zorgverleners zijn die tot eind dit jaar geen nieuw aangemelde kinderen meer kunnen aannemen. Het budget dat voor heel 2015 was bedoeld, is halverwege het jaar al op.
Delen:

Provincies moeten hun rol als financieel toezichthouder op gemeenten actiever invullen. Dat stelt de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) in het advies 'Grond, geld en gemeenten'.

Delen:

Accountants moeten gemeenten gerichter controleren en hun werk relevanter maken voor de gemeenteraad. Dat is de kern van het rapport van de werkgroep 'Vernieuwing accountantscontrole gemeenten' onder leiding van de Eindhovense wethouder Staf Depla.

 

Delen:
Gemeenten die zonder zorgvuldig onderzoek morrelen aan de huishoudelijke hulp hoeven niet op extra geld uit Den Haag te rekenen. Dat meldt staatssecretaris Van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van vragen van CDA-kamerlid Mona Keijzer.
Delen:

Een aantal Kamerfracties wil nog voor het zomerreces in debat over de vele duizenden bezwaarschriften over de huishoudelijke hulp, die tot nu toe bij de gemeenten zijn ingediend. GroenLinks en SP vinden dat een deel van de meevaller van vijf miljard moet worden gebruikt om de bezuinigingen terug te draaien.

 

Delen:
De gemeente Putten gaat burgers realtime op de hoogte houden over de voortgang van gedane beloftes via een speciale begrotingsapp. Daarmee is Putten een echte voorloper.
Delen:

Gemeenten niet gekort op zorgbudget


Gemeenten geven dit jaar minder uit dan verwacht aan lichte zorg, maar ze hoeven het bespaarde geld toch niet terug te geven aan het ministerie van Volksgezondheid. 
Delen:

De discussie over het basisinkomen steekt om de paar jaar de kop op. Nu zijn het gemeenten in Gelderland en D66 in Texel die een experiment willen starten waarbij burgers zonder tegenprestatie een uitkering krijgen. Maakt gratis geld mensen lui? Of stimuleert het hen juist om zich te ontwikkelen?

Delen:

Als het aan werkgeversorganisaties, vakbonden en externe deskundigen ligt, levert de voorgenomen belastingherziening meer banen en een eenvoudiger systeem op. Dat betoogden zij onlangs in een hoorzitting in de Tweede Kamer.

Delen: