Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaf antwoord op vragen vanuit de Kamer rondom de Basisregistratie Personen (BRP). De angst is dat het te makkelijk is je in te schrijven op een plek waar je niet woont.

Eén van de vragen van de leden Middendorp, Lodders en Koerhuis, allen VVD, was: 'Is het waar dat iedere burger zich op een willekeurig adres in een gemeente in kan schrijven in de BPR, zonder instemming van de hoofdbewoner?' De aard van de BPR zorgt ervoor dat slechts het feitelijk verblijf van de burger op het adres bepalend is. Knops laat dan ook weten in een brief aan de Kamer dat hij niet voornemens iets aan deze regeling te veranderen.

Schrijnende situaties

Uiteindelijk is het aan gemeenten om na te gaan of iemand daadwerkelijk woont op het adres waarop hij of zij zich ingeschreven heeft. Iets wat gemeenten in de praktijk wel doen aan de hand van een aantal controles, maar volgens de drie Kamerleden voorkomt dat niet dat soms schrijnende situaties ontstaan. Zo kan de hoofdbewoner gekort worden op toeslagen doordat iemand zich inschrijft op zijn adres.

Je woont waar je woont

Knops laat de Kamer weten dat hij op de hoogte is van de schrijnende gevallen die in de praktijk voorkomen. Maar hij ziet geen oplossing in het vragen van toestemming van de hoofdbewoner bij inschrijving op een adres. De BPR is wat hem betreft wat het is: een register wat feitelijk bijhoudt waar mensen wonen. Je woont nu eenmaal waar je woont. Bovendien ziet Knops negatieve consequenties aan de toestemmingseis. Zo kunnen malafide pandjesbazen het gebruiken om meer geld te vragen of de toestemming intrekken na een geschil.

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Knops laat verder weten dat bij de uitvoering van wettelijke toeslagen bestuursorganen verplicht zijn om authentieke gegevens uit de BRP te gebruiken. Dat wil echter niet zeggen dat zij ontslagen zijn van de verplichting om bij de besluitvorming in concrete gevallen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht te nemen. Zij nemen het besluit, maar houden in de uitvoeringsprocessen van de betrokken instanties ook rekening met de mogelijkheid dat een BRP-gegeven wellicht niet actueel is.

Oplossingen

Tot slot vragen de drie VVD-ers of de staatssecretaris bereid is in gesprek te gaan met instanties als de Belastingdienst, VNG e.d. om afspraken te maken over het voorkomen van inschrijven op een woonadres zonder instemming van de bewoners. Volgens Knops moet in dat geval het bestuursorgaan op grond van de Wet BRP terugmelding doen aan het college van B&W. Als uit hun onderzoek blijkt dat de feitelijke situatie inderdaad anders is dan uit de BRP blijkt, kan het college besluiten de BRP aan te passen.

Delen: