Raadsleden kunnen met kortere en leesbare ambtelijke stukken hun controlerende taak beter uitoefenen. Leesbaarheid van stukken komt als belangrijkste verbeterpunt naar voren in een onderzoek onder decentrale volksvertegenwoordigers. Raadsleden zijn over het algemeen tevreden over de ondersteuning door ambtenaren, de griffie en fractieassistenten.

Controlerende taak kan beter

De raadsleden zeggen unaniem hun bestuur goed te kunnen controleren. Wel worden ze daarin gehinderd door de informatieachterstand ten opzichte van wethouders. Compacte, goed leesbare stukken zouden volgens de helft van de raadsleden die informatiekloof kleiner maken.

Enkele uitspraken van raadsleden:

“Het zou al heel veel helpen als er leesbare stukken werden geproduceerd door het ambtelijk apparaat, die in twee A4tjes de essentie en de besluitvorming kunnen aangeven.”

“Als ambtenaren een raadsstuk zouden samenvatten door de voor- en nadelen en risico`s beter te belichten, vermindert dat het vele leeswerk en de voorbereidingstijd.”

“Ze schrijven langere stukken dan gemeenteraadsleden kunnen lezen. Ze willen alles laten zien wat ze weten. Ze leven zich niet in, in wat wij zouden moeten weten. Zo krijgen wij heel veel overbodige informatie en daarmee helpen ze mij niet.”

Stukken moeten ‘helder en begrijpelijk’

Begin 2014 stelde minister Plasterk van Binnenlandse Zaken dat de ambtelijke voorbereiding van raadsvoorstellen beter moest, zodat de stukken van het college van burgemeester en wethouders voor iedereen ‘helder en begrijpelijk’ zijn. Die uitspraak schoot bij veel ambtenaren in het verkeerde keelgat.

Beter taalgebruik

De rijksoverheid werkt al jaren aan beter taalgebruik door ambtenaren. In eerste instantie waren de initiatieven gericht op communicatie tussen de overheid en de burger. Tussen 2006 en 2012 was er zelfs een heuse prijs, de Gouden Veer, voor de ‘best schrijvende ambtenaar’. Nu is de communicatie aan de raadlieden aan de beurt.

Bronnen: Binnenlands Bestuur, nationaleschrijwedstrijd.nl

Delen: